Jaka jest różnica między CCP, a CP? Jakie krytyczne punkty kontrolne mogą być wyznaczone w restauracji? Dowiedz się wszystkiego o Krytycznych Punktach Kontroli.

System HACCP to metoda, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa żywności poprzez podjęcie odpowiednich działań, które będą zapobiegać zagrożeniom. Identyfikacja i analiza wszystkich możliwych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne przygotowywanych posiłków i napojów, a także określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) oraz ich skuteczne monitorowanie zapewnia bezpieczeństwo produktów serwowanych w naszej restauracji.

DEFINICJE CCP i CP

CCP (Krytyczny Punkt Kontroli) to etap, który koniecznie musi być pod kontrolą, aby zapobiec zagrożeniu, wyeliminować je lub zmniejszyć do akceptowalnego poziomu.

CP (Punkt Kontrolny) to etap, w którym dokonuje się pomiaru lub obserwacji w celu wyeliminowania lub zredukowania zagrożenia oraz utrzymania właściwych parametrów technologicznych.

JAK PRAWIDŁOWO WYZNACZYĆ CCP/CP?

Aby prawidłowo wyznaczyć CCP/CP należy sporządzić listy zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na przygotowywane posiłki i napoje. Identyfikacja zagrożeń powinna odbywać się metodą przyczynowo – skutkową tzn. należy przygotować listę potencjalnych zagrożeń, dokładnie je opisać i podać źródło oraz środki zapobiegawcze umożliwiające zapanowanie nad nimi (eliminację zagrożenia lub redukcję do poziomu akceptowalnego).

Wyróżniamy trzy podstawowe zagrożenia tj.

  1. biologiczne (B) np. zanieczyszczenie i rozwój mikroflory chorobotwórczej,
  2. fizyczne (F) np. zanieczyszczenia pochodzenia odzwierzęcego (owady, szkodniki i ich odchody)
  3. chemiczne (Ch) np. pozostałości środków czystości.

Każde zagrożenie powinno się ocenić według potencjalnej wagi negatywnych skutków dla zdrowia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Do oceny ryzyka wykorzystuje się zwykle wskaźnik ryzyka P (priorytet).

Szacowane ryzyko za pomocą priorytetu zagrożeń przedstawia Tabela nr 1:

Częstotliwość wystąpienia (A):Wskaźnik surowości (B):Priorytet P = A x B
Duże A=3B=3wskaźnik 6 < P, przyjmuje, że zagrożenie wymaga specyficznych środków kontroliwskaźnik 3 < P ≥ 6, przyjmuje, że zagrożenie wymaga ogólnych środków kontroli
Średnie A=2B=2
Małe A=1B=1

Następnie za pomocą „drzewka decyzyjnego”, zagrożenia klasyfikuje się na poziomie P > 6 i 3 < P ≥ 6.

Drzewko decyzyjne posłużyj ako punkt wyjścia do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu zagrożenia na danym etapie, jako Krytycznego Punktu Kontroli (CCP) lub Punktu Kontrolnego (CP).

Pobierz drzewko decyzyjne według Codex Alimentarius >>

Przy wyznaczaniu CCP oraz CP, członkowie Zespołu ds. HACCP powinni opierać się na własnej wiedzy i doświadczeniu.

USTALENIE NADZOROWANYCH PARAMETRÓW

Dla każdego wyznaczonego CCP/CP należy określić wartości docelowe, dopuszczalne tolerancje oraz limity krytyczne celem panowania nad poszczególnymi CCP/CP.

Limity krytyczne oznaczają poziom, którego przekroczenie jest równoważne z utratą bezpieczeństwa produktu gotowego. Zachowanie wartości docelowych poszczególnych parametrów zapobiega zagrożeniom, eliminuje je lub zmniejsza do bezpiecznego poziomu.

MONITOROWANIE CCP/CP

Dla każdego CCP/CP należy określić metodę monitorowania, która polega na planowych i systematycznych obserwacjach lub pomiarach wartości środka kontrolnego w CCP/CP i prowadzeniu zapisów.

Każdy pracownik mający kontakt z żywnością i pracujący w obszarze CP/CCP powinien zostać przeszkolony z zakresu, charakteru i sposobu prowadzenia monitorowania oraz zaplanowanych działań korygujących.

NAJCZĘSTSZE CCP/CP W RESTAURACJI

Zwykle w restauracjach w wyniku przeprowadzonej analizy zagrożeń wyznacza się następujące CCP/CP tj.

– CP lub CCP – Przyjęcie i kontrola jakościowa surowców

– CP lub CCP – Magazynowanie surowców, półproduktów, wyrobów gotowych w warunkach chłodniczych / mroźniczych

– CP lub CCP – Obróbka termiczna

– CP – Pakowanie gotowego wyrobu

UWAGA!

Wyżej wymienione przykłady CP, CCP nie muszą być wyznaczane za każdym razem w restauracji. Przy ich wyznaczaniu należy zachować zdrowy rozsądek, a także skorzystać z wiedzy i doświadczenia członków Zespołu HACCP, którzy przeprowadzają całą analizę.