Jaka jest różnica między CCP, a CP? Co to jest krytyczny punkt kontroli? Jak może być wyznaczony w restauracji? Podpowiadamy.

System HACCP to metoda, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa żywności poprzez podjęcie odpowiednich działań, które będą zapobiegać zagrożeniom. Bezpieczeństwo produktów serwowanych w naszej restauracji zapewniają: 

  • Identyfikacja i analiza wszystkich możliwych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne przygotowywanych posiłków i napojów.
  • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) oraz ich skuteczne monitorowanie.

DEFINICJE – KRYTYCZNE PUNKTY CCP i CP

CCP (Krytyczny Punkt Kontroli) to etap, który koniecznie musi być pod kontrolą. Dzięki temu zapobiega zagrożeniu, pozwala je wyeliminować lub zmniejszyć do akceptowalnego poziomu.

CP (Punkt Kontrolny) to etap, w którym dokonuje się pomiaru lub obserwacji. To pozwala wyeliminować lub zredukować zagrożenia oraz utrzymać właściwe parametry technologiczne.

JAK PRAWIDŁOWO WYZNACZYĆ CCP/CP?

Aby prawidłowo wyznaczyć CCP/CP należy sporządzić listy zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na przygotowywane posiłki i napoje. Identyfikacja zagrożeń powinna odbywać się metodą przyczynowo – skutkową tzn. należy przygotować listę potencjalnych zagrożeń, dokładnie je opisać i podać źródło oraz środki zapobiegawcze umożliwiające zapanowanie nad nimi (eliminację zagrożenia lub redukcję do poziomu akceptowalnego).

Wyróżniamy trzy podstawowe zagrożenia tj.

  1. biologiczne (B) np. zanieczyszczenie i rozwój mikroflory chorobotwórczej,
  2. fizyczne (F) np. zanieczyszczenia pochodzenia odzwierzęcego (owady, szkodniki i ich odchody),
  3. chemiczne (Ch) np. pozostałości środków czystości.

Każde zagrożenie powinno się ocenić według potencjalnej wagi negatywnych skutków dla zdrowia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Do oceny ryzyka wykorzystuje się zwykle wskaźnik ryzyka P (priorytet).

Szacowane ryzyko za pomocą priorytetu zagrożeń przedstawia Tabela nr 1:

Częstotliwość wystąpienia (A):Wskaźnik surowości (B):Priorytet P = A x B
Duże A = 3B = 3wskaźnik 6 < P przyjmuje, że zagrożenie wymaga specyficznych środków kontroli; wskaźnik 3 < P ≥ 6, przyjmuje, że zagrożenie wymaga ogólnych środków kontroli
Średnie A = 2B = 2
Małe A = 1B = 1

Następnie za pomocą „drzewka decyzyjnego”, zagrożenia klasyfikuje się na poziomie P > 6 i 3 < P ≥ 6.

Drzewko decyzyjne posłuży jako punkt wyjścia do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu zagrożenia na danym etapie, jako CCP lub CP.

krytyczny punkt kontroli

Pobierz drzewko decyzyjne według Codex Alimentarius >>

Przy wyznaczaniu CCP oraz CP, członkowie Zespołu ds. HACCP powinni opierać się na własnej wiedzy i doświadczeniu.

USTALENIE NADZOROWANYCH PARAMETRÓW

Dla każdego wyznaczonego CCP/CP należy określić wartości docelowe, dopuszczalne tolerancje oraz limity krytyczne, po to, by panować nad poszczególnymi CCP/CP.

Limity krytyczne oznaczają poziom, którego przekroczenie jest równoważne z utratą bezpieczeństwa produktu gotowego. Zachowanie wartości docelowych poszczególnych parametrów zapobiega zagrożeniom, eliminuje je lub zmniejsza do bezpiecznego poziomu.

MONITOROWANIE KRYTYCZNEGO PUNKTU KONTROLI I PUNKTU KONTROLNEGO

Dla każdego CCP/CP należy określić metodę monitorowania, która polega na planowych i systematycznych obserwacjach lub pomiarach wartości środka kontrolnego w CCP/CP i prowadzeniu zapisów.

Każdy pracownik mający kontakt z żywnością i pracujący w obszarze CP/CCP powinien zostać przeszkolony z zakresu i sposobu prowadzenia monitorowania oraz zaplanowanych działań korygujących.

NAJCZĘSTSZE CCP/CP W RESTAURACJI

Zwykle w restauracjach w wyniku przeprowadzonej analizy zagrożeń wyznacza się następujące CCP lub CP:

  • Przyjęcie i kontrola jakościowa surowców.
  • Magazynowanie surowców, półproduktów, wyrobów gotowych w warunkach chłodniczych/mroźniczych.
  • Obróbka termiczna.

Oraz CP – Pakowanie gotowego wyrobu.

UWAGA!

Wyżej wymienione przykłady CP, CCP nie muszą być wyznaczane w restauracji za każdym razem. Przy ich wyznaczaniu należy zachować zdrowy rozsądek, a także skorzystać z wiedzy i doświadczenia członków Zespołu HACCP, którzy przeprowadzają całą analizę.