Czy wiesz, że Sanepid podczas rutynowej kontroli może zapytać Cię o to, co Twoja restauracja robi z odpadami III kategorii? Podpowiadamy: odpady gastronomiczne i pokonsumpcyjne to nie są odpady komunalne. Więc co z nimi robić i kto zajmuje się ich właściwą utylizacją?

Typowe odpady gastronomiczne

Do tej kategorii zaliczamy resztki jedzenia, takie jak skorupki jaj, kości mięsa, skórki warzyw i owoców, resztki stołowe, takie jak chleb, ziemniaki, makarony, ryże i inne produkty zbożowe, a także resztki napojów, takie jak kawa, herbata, sok i mleko. Inne typowe odpady gastronomiczne to oleje i tłuszcze, opakowania jednorazowe, takie jak folie, opakowania plastikowe, papiery i kartony, a także odpady żywnościowe, takie jak przeterminowane produkty spożywcze, których nie można już wykorzystać do spożycia.

REGULACJA PRAWNA DOTYCZĄCA ODPADÓW SPOŻYWCZYCH

Gospodarkę odpadami reguluje:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zgodnie z ustawą, odpady komunalne to odpady pochodzące z gospodarstw domowych, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Możemy je wyrzucać do kontenera na śmieci (komunalne).

Odpady niebezpieczne nazywane w rozporządzeniu materiałem (odpadem) III kategorii. Są to m.in. artykuły spożywcze, które w swoim składzie zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego i nie nadają się z różnych względów już do spożycia np. przeterminowana wędlina, jogurt, mleko, czy gotowe wyroby z mięsa. Odpady pokonsumpcyjne, czyli pozostałości jedzenia zawierającego produkty pochodzenia zwierzęcego, których nasz klient nie zjadł, to również odpad III kategorii. Jeśli restauracja posiada produkty lub środki spożywcze, które w swym składzie zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego nienadające się do spożycia przez ludzi, to klasyfikuje się je do materiału III kategorii. Przedsiębiorca powinien pamiętać, aby rozpocząć w takim przypadku współpracę z podmiotem uprawnionym do odbioru surowca III kategorii.

Dodatkowo informacje na temat sposobu postępowania z odpadami powinny zostać ujęte w stosownych procedurach i instrukcjach w dokumentacji HACCP. Zapisy powinny jasno określać, jak nasza restauracja postępuje z odpadami (w tym informować, czy występują odpady III kategorii).

MŁYNKI KOLOIDALNE

Młynki koloidalne, czyli tzw. rozdrabniacze zlewozmywakowe, których głównym zadaniem jest zmielenie wytwarzanych w kuchni odpadków organicznych SĄ OBECNIE ZAKAZANE. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Środowiska w tej kwestii jest jednakowe – nie dopuszcza się utylizacji resztek jedzenia za pomocą młynków. Sanepid podczas kontroli może egzekwować obecność rozdrabniarek w naszej kuchni.

ZUŻYTY OLEJ SPOŻYWCZY – UTYLIZACJA ODPADÓW

Jeśli w naszej restauracji zużywamy spore ilości tłuszczu (używamy frytownic), powinniśmy skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się utylizacją olejów. Nie wolno pod żadnym pozorem wylewać tłuszczu do kanalizacji. Wprowadzanie tłuszczu do kanalizacji może przede wszystkim zatykać rury i utrudnić oczyszczanie wody. Sanepid podczas kontroli naszej restauracji będzie wymagał od nas przedłożenia stosownej umowy z firmą utylizacyjną, czy Kart Przekazania Odpadu, które wydawane są przy każdym odbiorze pojemników z zużytym olejem.

UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIĘRZĘCEGO

Jednym ze sposobów pozbywania się resztek jedzenia jest też kompostowanie. W tym celu należy zainstalować kompostownik, który umożliwi przekształcenie odpadów w wartościowy nawóz.

EWIDENCJA ODPADÓW

Lokale gastronomiczne są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Pozwala to na śledzenie ilości i rodzaju odpadów, jakie powstają w lokalu oraz na określenie sposobu ich zagospodarowania. Dzięki temu można dokonać analizy i oceny efektywności działań mających na celu minimalizację ilości odpadów, co z kolei prowadzi do zmniejszenia kosztów i poprawy wizerunku przedsiębiorstwa. Ewidencja odpadów jest również istotna ze względów ekologicznych. Szczegółowe informacje na temat tego kto powinien wpisać się do BDO znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu oraz w naszym artykule.

Dążenie do zmniejszenia ilości odpadów w gastronomii to proces, który wymaga zaangażowania i pracy. Przyjęcie kilku dobrych praktyk, może pomóc w zapobieganiu powstawaniu odpadów i może być korzystne dla środowiska i finansowo.

Zastanawiasz się skąd wziąć wzór Instrukcji usuwania odpadów?

Nic prostszego – pobierz ją z naszej strony.

Pobierz plik

Instrukcja usuwania odpadów

Sprawdź też artykuł o bioodpadach.