WSTĘP

Niniejsza polityka jest skierowana do użytkowników strony internetowej http://bonduelle.pl/, http://warzywneinspiracje.pl/, http://www.bonduelle-foodservice.pl/, www.greenology.pl oraz aplikacji mobilnej „Bonduelle Master” opisując w jaki sposób BONDUELLE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 303, 02-785, Warszawa, KRS 227543 (dalej jako „BONDUELLE”) zapewnia ochronę Danych Osobowych użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz w jaki sposób BONDUELLE działając w charakterze Administratora Danych zbiera i wykorzystuje Dane Osobowe użytkowników korzystających z tej witryny.

1. O NAS

1.1 NASZE ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

BONDUELLE bardzo poważnie traktuje ochronę Danych Osobowych Użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem swojej strony internetowej (np. odwiedzających, klientów, potencjalnych klientów i kandydatów do pracy; dalej: „Osoby, Których Dane Dotyczą„). W procesie Przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby swojej działalności BONDUELLE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz zgodność ze wszystkimi obowiązującymi zasadami Ochrony Danych.

1.2 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROGRAM ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI

BONDUELLE wdrożyła zasady ochrony Danych Osobowych i powołała osoby kontaktowe które nadzorują poszczególne obszary przetwarzania danych osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników przez BONDUELLE prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w punkcie 8. poniżej.

BONDUELLE wdrożyła również środki mające na celu zapewnienie i monitorowanie skuteczności ochrony Danych Osobowych. Środki takie obejmują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu wdrożenie zasad ochrony danych, obejmujących polityki i procedury wewnętrzne, które pomagają uczyć pracowników, jak ważna jest ochrona Danych Osobowych, jak stosować się do zasad ochrony danych oraz monitorować ich przestrzeganie. BONDUELLE wdrożyła również program szkoleniowy budujący świadomość pracowników w tym obszarze.

1.3 STOSOWANE PRZEZ NAS ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

BONDUELLE wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu skuteczne stosowanie zasad ochrony danych, które pozwalają na zapewnienie zgodności z RODO oraz obronę praw i wolności Osób, Których Dane Dotyczą od momentu ich pozyskania aż do usunięcia.

BONDUELLE zbiera i przetwarza Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgromadzone Dane Osobowe nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z takimi celami. Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Osoby, Której Dane Dotyczą. Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane i poprawiane.

Ponadto BONDUELLE dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich innych zasad określonych przez obowiązujące przepisy, co zostało opisane w dalszej części niniejszej Polityki; w szczególności w odniesieniu do praw przysługujących Osobom, Których Dane Dotyczą, zatrzymywania Danych Osobowych, ochrony Danych Osobowych oraz transgranicznego przekazywania Danych Osobowych.

2. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

2.1 KIEDY ZBIERAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Użytkownicy mogą udostępniać nam swoje Dane Osobowe odwiedzając naszą stronę internetową. W tym kontekście BONDUELLE gromadzi lub może gromadzić Dane Osobowe użytkowników w następujący sposób:

 • Gdy użytkownicy poruszają się po naszych stronach (tzn. informacje techniczne, np. adresy IP lub dzienniki pobierane przez pliki cookie lub podobne technologie);
 • Gdy użytkownicy tworzą konta na jednej z naszych stron internetowych;
 • Gdy użytkownik zgłasza się do obsługi klienta, prosi o upust, składa zażalenie, kontaktuje się z nami lub zespołami ds. relacji z klientami BONDUELLE.
 • Gdy użytkownik kupuje nasze towary i produkty na naszych stronach internetowych typu e-commerce;
 • Gdy użytkownik pragnie zostać członkiem sieci dostawców BONDUELLE lub jeżeli w inny sposób pragnie nawiązać współpracę handlową z BONDUELLE;
 • Gdy użytkownik zapisze się na otrzymywanie naszych biuletynów (newslettera);
 • Gdy użytkownik uczestniczy w konkursie, programie marketingowym, badaniu lub ankiecie;
 • Gdy użytkownik ubiega się o pracę w naszej zakładce „przyłącz się do nas”;
 • Gdy użytkownik w inny sposób udostępnia nam swoje dane osobowe.

2.2. W JAKICH CELACH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

BONDUELLE wykorzystuje Dane Osobowe użytkowników w następujących celach:

 • Zarządzanie Relacjami z Klientami: BONDUELLE wykorzystuje Dane Osobowe w związku z relacjami biznesowymi z klientami i potencjalnymi klientami, w szczególności w celu:
 • Umożliwienia użytkownikom przeglądania naszych stron internetowych oraz korzystania z osobistego konta użytkownika;
 • Umożliwienia użytkownikom zakupu naszych towarów i produktów na stronach internetowych BONDUELLE typu e-commerce.
 • Zapewnienia użytkownikom obsługi posprzedażowej w związku ze składanymi zamówieniami lub zakupionymi towarami i produktami;
 • Udzielenia upustu na towary i produkty;
 • Udzielenia odpowiedzi na zażalenia dotyczące, na przykład, towaru lub produktu;
 • Uzyskania opinii użytkowników na temat towarów i produktów, w szczególności za pomocą ankiet i badań;
 • Umożliwienia użytkownikom uczestniczenia w konkursach i innych programach marketingowych;
 • Przeprowadzenia analizy statystycznej, między innymi dla celów zarządzania ruchem w sieci (np. w celu lepszego poznania różnych grup odbiorców w sieci, w celu ulepszenia działania stron internetowych oraz ulepszenia naszych usług).
 • Zarządzanie komunikacją: Użytkownicy mogą otrzymywać również informacje lub komunikację promocyjną od BONDUELLE i/lub innych spółek, w szczególności na temat produktów i zdarzeń, którymi użytkownicy mogą się interesować, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej, odrębnej zgody użytkowników, jeżeli jest ona wymagana, oraz z poszanowaniem prawa użytkownika do sprzeciwu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi marketingu bezpośredniego. Zawiadomienia takie będą wysyłane pocztą elektroniczną, pocztą lub telefonicznie (rozmowa telefoniczna, SMS i MMS).
 • Zarządzanie siecią i partnerami BONDUELLE: BONDUELLE zbiera Dane Osobowe użytkowników w celu umożliwienia im przystąpienia w charakterze członków/partnerów, w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski użytkowników oraz w celu zarządzania relacjami z użytkownikami.
 • Rekrutacja i zarządzanie Zasobami Ludzkimi: BONDUELLE zbiera Dane Osobowe użytkowników za pośrednictwem zakładki „rekrutacja” na stronie internetowej w celu rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na podania o pracę. W przypadku procesów rekrutacyjnych, Dane Osobowe zostaną przesłane do właściwego działu HR w celu ich przetworzenia dla celów HR, zgodnie z polityką HR.

Należy pamiętać, że pola oznaczone gwiazdką w formularzach zamieszczonych na stronie internetowej są obowiązkowe. Bez takich informacji BONDUELLE nie będzie mogła przetworzyć wniosku/zamówienia użytkownika. Wszystkie pozostałe informacje są opcjonalne.

2.3 JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?

BONDUELLE przetwarza dane głównie ze względu na swoje prawnie uzasadnione interesy związane z prowadzeniem działań promocyjnych, lepszym poznawaniem preferencji swoich klientów w celu personalizacji ofert, udzielaniem odpowiedzi na wnioski klientów, ulepszaniem prowadzonych działań oraz w związku z wykonywaniem umów zawartych z Osobami, Których Dane Dotyczą lub podejmowaniem kroków na żądanie Osób, Których Dane Dotyczą przed zawarciem takiej umowy oraz w przypadkach, gdy Przetwarzanie wymagane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. BONDUELLE ma również prawnie uzasadniony interes w organizowaniu i prowadzeniu sieci/partnerstw oraz rekrutacji w celu jak najlepszego zarządzania swoją działalnością. BONDUELLE zapewni, że Przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych (w tym obowiązkiem uzyskania zgody, jeżeli jest to wymagane).

2.4 KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?

 • Odbiorcy Danych Osobowych użytkowników: BONDUELLE może udostępniać Dane Osobowe użytkowników odbiorcom z następujących kategorii (pragniemy podkreślić, że w takim przypadku podejmujemy wszelkie uzasadnione środki prawne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkowników):
 • pracownicy BONDUELLE z zespołów odpowiedzialnych za obsługę klienta, zarządzanie relacjami, w tym obsługę sprzedaży i obsługę posprzsedażową, obsługę zażaleń oraz zapewnienie jakości;
 • pracownicy BONDUELLE z zespołów cyfrowych i IT;
 • pracownicy BONDUELLE odpowiedzialni za rekrutację oraz zarządzanie Zasobami Ludzkimi, którzy mają dostęp do części lub wszystkich Danych Osobowych kandydatów;
 • w niektórych przypadkach, podmiotom świadczącym na rzecz BONDUELLE usługi prawne, finansowe, doradcze oraz usługi wspierające BONDUELLE w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dostawcom usług dla BONDUELLE w zakresie rozwiązań technicznych;
 • osoby trzecie, jeżeli BONDUELLE otrzyma nakaz sądowy lub uprawnionego organu rządowego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BONDUELLE może również przekazać Dane Osobowe użytkowników swoim partnerom biznesowym oraz innym podmiotom BONDUELLE (oraz ich potencjalnym usługodawcom) w celach wymienionych w punkcie 2.2 powyżej, w szczególności w celu świadczenia użytkownikom zamówionych przez nich usług, w celu usprawnienia działalności BONDUELLE oraz w celach związanych z komunikacją promocji, w szczególności w odniesieniu do produktów i zdarzeń, którymi użytkownicy mogą być zainteresowani, pod warunkiem uzyskania ich wcześniejszej zgody.

 • Międzynarodowe przekazywanie Danych Osobowych użytkowników Ponieważ w niektórych państwach mogą nie obowiązywać takie same przepisy o ochronie danych, jak w państwie, w którym użytkownik udostępnił swoje Dane Osobowe, BONDUELLE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, iż Dane Osobowe użytkowników chronione są zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami. W tym celu BONDUELLE zobowiązuje się stosować standardowe klauzule umowne (ogłoszone przez Komisję UE lub właściwy Organ Nadzoru) lub inne, odpowiednie zabezpieczenia, każdorazowo w przypadku przekazania Danych Osobowych użytkowników do odbiorcy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w państwie, w przypadku którego Komisja EU nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Użytkownik ma prawo zażądać i otrzymać kopię takich zabezpieczeń (zob. punkt 8 poniżej).

2.5 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane Osobowe użytkowników są przechowywane z uwagi na działalność prowadzoną przez BONDUELLE, nie dłużej niż to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. BONDUELLE przechowuje Dane Osobowe użytkowników zgodnie z okresami przechowywania danych wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

 • w przypadku, gdy użytkownicy kontaktują się z nami z zapytaniem/wnioskiem, przechowujemy ich Dane Osobowe przez czas niezbędny do Przetworzenia ich zapytania/wniosku;
 • przechowujemy Dane Osobowe użytkowników wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego do chwili rezygnacji użytkownika z tych usług (wycofania zgody).
 • w przypadku użytkowników będących klientami będziemy przechowywać ich Dane Osobowe w celu zarządzania relacjami z klientami przez okres trwania współpracy lub relacji handlowej, jak również przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, w ramach archiwizacji zamówień i faktur;
 • jeśli dany użytkownik jest partnerem biznesowym lub należy do sieci rolników (dostawców produktów na rzecz BONDUELLE), jego Dane Osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania naszych relacji (okres zawartej umowy), a następnie w razie potrzeby w postaci zarchiwizowanej, jeżeli będzie to niezbędne, aby umożliwić nam wypełnienie jakichkolwiek obowiązków prawnych, lub do upływu ustawowego okresu przedawnienia (który wynosi 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
 • Dane Osobowe związane z kontem online użytkownika przechowywane są przez okres ważności udzielonej zgody;
 • Dane Osobowe dotyczące kandydatów do pracy przechowywane są w okresie ważności udzielonej zgody;
 • Pliki cookie wykorzystywane przez BONDUELLE przechowywane są przez 24 miesiące.

3. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

BONDUELLE wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić poziom bezpieczeństwa Danym Osobowym stosowny do zagrożenia praw i swobód użytkowników, a w szczególności w celu zapewnienia Danym Osobowym użytkowników ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich. Zapewnienia tego samego poziomu ochrony wymagamy umownie od usługodawców BONDUELLE , którzy przetwarzają Dane Osobowe użytkowników, działających jako Przetwarzający Dane Osobowe w imieniu BONDUELLE. Ponadto wszyscy pracownicy BONDUELLE, którzy w trakcie swojej pracy mogą mieć dostęp do Danych Osobowych użytkowników zobowiązani są do zachowania ich w poufności i nieujawniania osobom trzecim.

4. DANE OSOBOWE DZIECI

BONDUELLE nie zbiera, nie zachowuje ani nie wykorzystuje Danych Osobowych pochodzących od dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku pozyskania przez stronę internetową informacji dotyczących osoby nieletniej bez udzielenia zgody lub zatwierdzenia przez osobę posiadającą władzę rodzicielską nad dzieckiem, zwracamy uwagę, że prawa osoby nieletniej mogą być wykonywane w jej imieniu przez jej przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami.

5. O PLIKACH COOKIE

 • Co to są pliki cookie?

Plik cookie jest to niewielki plik tekstowy, który strony internetowe umieszczają w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (np. komputerze lub urządzeniu przenośnym odwiedzającego). Pliki cookies są powszechnie stosowane w celu prowadzenia i udoskonalania funkcjonowania stron internetowych, zapewnienia spersonalizowanej obsługi, a także dostarczenia właścicielom stron internetowych różnych informacji.

Przy okazji wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej BONDUELLE zbiera jego Dane Osobowe przy pomocy plików cookie, dzienników serwera lub innych podobnych technologii, w tym adres IP użytkownika i jego informacje o jego preferencjach.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

 • W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

BONDUELLE może wykorzystywać Dane Osobowe pozyskane przy pomocy plików cookie w następujących celach:

 • dla potrzeb technicznych (np. w celu identyfikacji sesji, zapamiętania ustawień, śledzenia tekstu wprowadzanego przez użytkownika przy wypełnianiu formularzy internetowych itd.;
 • dla celów analizy statystycznej i zarządzania ruchem w sieci (np. w celu zwiększenia użyteczności strony internetowej lub przydatności naszych usług, analizowania informacji dotyczących wykorzystania strony internetowej przez odwiedzających za pośrednictwem odwiedzanych stron, liczby dostępów itd.);
 • w celu wymiany informacji z ogłoszeniodawcami na innych stronach internetowych tak, aby oferować istotne przekazy promocyjne, które są zgodne z zainteresowaniami użytkowników;
 • podnoszenia jakości usług elektronicznych;
 • dla zapewnienia geolokacji przy wykorzystaniu określonych funkcji, takich jak przechowywanie rekomendacji adresów i informacji o produktach dostępnych w najbliższym punkcie sprzedaży.
 • W jaki sposób można zapobiec instalacji plików cookie na komputerze użytkownika?

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się Przetwarzaniu jego Danych Osobowych z użyciem plików cookie. W tym celu ma możliwość zmienić ustawienia jego przeglądarki w celu zablokowania instalacji plików cookie.

Najnowsze przeglądarki internetowe umożliwiają zmianę ustawień związanych z plikami cookie, jak również usunięcie dotychczasowych plików cookies. Dostęp do tych ustawień można uzyskać zwykle w okienku o nazwie „Narzędzia”, „Opcje”, „Pomoc” lub „Preferencje/Ustawienia” w przeglądarce użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w przypadku przeglądarki, z której korzysta użytkownik, należy odwiedzić jedna z poniższych stron internetowych.

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=PL

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

 • Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Dokonanie zmiany ustawień w celu zarządzania plikami cookies może wpłynąć na przeglądanie stron internetowych (nie tylko strony internetowej BONDUELLE), a także na warunki dostępu do niektórych usług, które wymagają korzystania z plików cookie. BONDUELLE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków powstałych w związku ze świadczeniem naszych usług w ograniczonym zakresie z powodu niemożności przechowywania przez nas lub zapoznania się z zawartością plików cookie niezbędnych do świadczenia takich usług, które zostały zablokowane lub usunięte przez użytkownika.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik ma prawo żądania w każdym czasie od BONDUELLE wykonania prawa do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub możliwości przenoszenia Danych Osobowych użytkownika, jak również jego prawa do ograniczenia lub sprzeciwu wobec Przetwarzania jego Danych zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu o Ochronie Danych. Użytkownik ma także prawo sprzeciwić się Przetwarzaniu jego Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, a zatem zażądać zaprzestania w każdym momencie przesyłania komunikatów promocyjnych od BONDUELLE. Jeśli Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie.

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik powinien przesłać swoje żądanie do inspektora ochrony danych BONDUELLE lub na adres wskazany w danych kontaktowych (zob. punkt 8 poniżej). Abyśmy mogli odpowiedzieć na wniosek użytkownika, należy przekazać nam następujące niezbędne dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy, a także wszelkie inne informacje niezbędne w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów ochrony danych użytkownikom przysługuje także prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego.

7. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE

Niniejsza Polityka może zostać zmieniona przez BONDUELLE w każdym czasie. W przypadku modyfikacja tej Polityki przez BONDUELLE, informacja o dokonanych zmianach zostanie włączona do zmienionej wersji obecnej Polityki, przy czym zmieniona wersja wejdzie w życie z chwilą opublikowania tej informacji.

BONDUELLE powiadomi o takich zmianach w drodze ich opublikowania na stronie zawierającej Politykę w zakresie Ochrony Danych Osobowych lub poprzez przesłanie użytkownikom wiadomości e-mail lub innego powiadomienia.

8. ZAPYTANIA/DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki lub sposobu, w jaki BONDUELLE zbiera lub wykorzystuje Dane Osobowe użytkowników, a także w kwestiach dotyczących skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw związanych z jego Danymi Osobowymi, uprzejmie prosimy o kontakt pod następującym adresem: [email protected]

9. DEFINICJE

BONDUELLE” : Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 303, 02-785, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 227543; REGON 011555353, NIP 5260215243, działająca jako Administrator Danych.

Dane Osobowe”: oznacza wszelkie informacje związane z Osobą, Której Dane Dotyczą.

Osoba, Której Dane Dotyczą”: oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dotyczą Dane Osobowe. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

Administrator Danych”: jednostka BONDUELLE, która określa cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych.

Podmiot Przetwarzający Dane”: podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych.

Przetwarzanie”: oznacza każdą operację na Danych Osobowych, w sposób zautomatyzowany lub inny, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przekazywanie Danych” oznacza przekazywanie Danych Osobowych przez dany podmiot innemu podmiotowi. Przekazywanie może odbywać się za pomocą korespondencji, kopii, przekazania lub ujawnienia Danych Osobowych za pośrednictwem sieci, w tym poprzez zdalny dostęp do bazy danych lub przekazanie z jednego nośnika na inny nośnik, niezależnie od rodzaju nośnika (np. z dysku twardego komputera do serwera).

użytkownik” oznacza osobę odwiedzającą strony internetowe: http://bonduelle.pl/, http://warzywneinspiracje.pl/ , http://www.bonduelle-foodservice.pl/ , www.greenology.pl lub korzystającą z aplikacji mobilnej „Bonduelle Master”