Starasz się o pozwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji? Przerażają Cię formalności? Nie wiesz, czy możesz sprzedawać piwo bezalkoholowe bez pozwolenia? Przeczytaj nasze rady, które pomogą Ci się z tym uporać i uzyskać koncesję na alkohol.

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W Polsce sprzedaż alkoholu regulowana jest przez ustawę o wychodzeniu z alkoholizmu oraz o przeciwdziałaniu jego skutkom. Zgodnie z tą ustawą, prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 0,5% alkoholu wymaga zezwolenia. Koncesja na alkohol to nic innego jak zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających alkohol. Formalności można załatwić podczas wizyty w urzędzie, elektronicznie lub listownie. Jeśli rozważasz opcję elektroniczną pamiętaj, że będzie wymagany od Ciebie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Na początek kilka podstawowych informacji o rodzajach zezwoleń na alkohol, o które możesz się starać.

RODZAJE ZEZWOLEŃ – KONCESJI NA ALKOHOL

Wyróżniamy trzy typy zezwoleń na alkohol, które zależą od mocy alkoholu tj.:

A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

W przypadku, gdy chcesz sprzedawać wszystkie typy alkoholi, musisz złożyć wniosek o trzy zezwolenia.

ILE KOSZTUJE KONCESJA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU?

Koszty związane z koncesją zależą od typu sprzedawanego alkoholu:

koncesja A i B:

  • 525 zł – osoby rozpoczynające sprzedaż napojów alkoholowych oraz ci, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł,
  • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł. 

koncesja C:

  • 2100 zł – osoby rozpoczynające sprzedaż napojów alkoholowych oraz ci, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł,
  • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł.

Co roku musisz poinformować urząd o ilości sprzedanego alkoholu w tzw. „oświadczeniu o ilości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych”. Na podstawie złożonego oświadczenia, płacisz wyliczoną kwotę za koncesję.

UWAGA – opłaty!

Jeśli dopiero starasz się o koncesję, opłatę należy uiścić przed udzieleniem zezwolenia. W przypadku, gdy już sprzedajesz już alkohol, pamiętaj, aby wyliczoną opłatę zapłacić jednorazowo do 31 stycznia. Możesz również wybrać opcję trzech równych rat, które należy wpłacić kolejno do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Koncesja na alkohol w restauracji – FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

1. WNIOSEK

W pierwszej kolejności złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających alkohol, w którym określisz:

– rodzaj koncesji, o jaką się starasz,

– miejsce sprzedaży oraz magazynowania napojów alkoholowych.

UWAGA: jeśli formalności będzie załatwiała za Ciebie inna osoba pamiętaj, aby do wniosku dołączyć pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

2. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Do składanego wniosku dołącz następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych np. umowa najmu lokalu, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225). UWAGA: w przypadku niekompletnego wniosku, będziesz mieć 7 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

3. OPINIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) to komisja powoływana w każdej gminie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do jej zadań należy m.in. ocena lokalizacji danego lokalu pod kątem spełnienia określonych wymagań oraz wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii. Pamiętaj, aby sprawdzić uchwały urzędu gminy dotyczące miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Znajdziesz tam wytyczne m.in. dotyczące minimalnej odległości punktu sprzedaży od kościoła, czy placówek oświatowych, a także inne niezbędne informacje.

4. WYDANIE KONCESJI

Jeśli Twój wniosek okazał się kompletny, uiściłeś opłatę na sprzedaż alkoholu i spełniasz wszystkie wymagania – komisja wydaje zezwolenie.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydawane jest na: 

  • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego np. sklep,
  • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych.

CZY TRZEBA MIEĆ KONCESJĘ NA PIWO BEZALKOHOLOWE?

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – „napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu”. Piwo bezalkoholowe nie zawiera alkoholu, a tym samym nie podlega pod ustawę i nie trzeba posiadać zezwolenia na jego sprzedaż. Natomiast jeśli sprzedajemy niskoprocentowe piwa np. o zawartości 1,5% alkoholu – należy posiadać zezwolenie na sprzedaż piwa.

ZEZWOLENIE CATERINGOWE

Jeśli planujesz sprzedaż alkoholu na imprezach zamkniętych, musisz posiadać specjalne pozwolenie, tzw. zezwolenie cateringowe. Podobnie jak w przypadku koncesji na sprzedaż alkoholu, na każdy rodzaj alkoholu konieczne jest posiadanie osobnego zezwolenia.

Aby otrzymać zezwolenie, należy złożyć do urzędu miasta/gminy wniosek o koncesję na sprzedaż alkoholu podczas imprez i przyjęć.  Za ten rodzaj koncesji również należy uiścić opłatę, którą wylicza się w taki sam sposób jak w przypadku klasycznej koncesji. Można również uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Przeczytaj też o restauracyjnych ogródkach i co sprawdzić, gdy przejmujesz restaurację z koncesją lub bez.