Wiesz, za co może ukarać Sanepid Twoją restaurację? Kto może dostać mandat, w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj!

PODSTAWA PRAWNA

Inspekcja Sanitarna może nałożyć grzywną w postaci mandatu na podstawie:

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Tekst jednolity z dnia 13.02.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 282) oraz zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz. U. 2019 poz. 562),
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225).

KARY

Karom w produkcji żywności podlegają osoby, które:

 • prowadzą działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu,
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywności inną niż określoną w decyzji zatwierdzającej zakład,
 • nieprawidłowo oznaczają produkty spożywcze zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz nie przestrzegają wymagań określonych w przepisach (tj. rozporządzenie nr 1333/2008, rozporządzenie nr 1334/2008, rozporządzenie nr 1169/2011),
 • stosują do produkcji i wprowadzają do obrotu produkty przeterminowane,
 • nie wdrażają systemu HACCP i nie przestrzegają wymagań higienicznych określonych w przepisach,
 • utrudniają przeprowadzenie kontroli urzędnikom Sanepidu.

Więcej informacji dotyczących kto i za co może zostać ukarany znajdziesz w art. 103-104 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225).

MANDATY

Przede wszystkim mandat możemy otrzymać za stwierdzone nieprawidłowości np. za obieranie warzyw w kuchni właściwej, brak porządku, czy brak orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych pracownika. W takich przypadkach urzędnik Inspekcji Sanitarnej może nałożyć mandat wysokości do 500 zł.

W przypadku:

 • nie wycofania z produkcji lub z wprowadzania do obrotu produktu, który jest szkodliwy dla zdrowia,
 • utrudniania przeprowadzenia kontroli,
 • prowadzenia działalności wbrew decyzji Inspekcji Sanitarnej o zawieszeniu, cofnięciu lub zamknięciu zakładu

kara pieniężna wynosi 30 krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego!

Przepisy dopuszczają, aby wysokość kary mogła być wymierzona inaczej tj.

 • niezgłoszona i/lub niezatwierdzona działalność – wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł*,
 • działalność niezgodna z zatwierdzoną decyzją – wysokość kary nie może być mniejsza niż 500 zł*,
 • nieprawidłowe oznakowanie produktów spożywczych – wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego lub produktu niebędącego żywnością wprowadzonego do obrotu, jako żywność*.

W przypadku wykorzystywania do produkcji i wprowadzania do obrotu produktów przeterminowanych, osoba (sprawca) podlega karze aresztu, ograniczeniu wolności lub karze grzywny. W tym przypadku orzekanie następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ MANDAT

Mandat może otrzymać zarówno właściciel restauracji, jak i pracownik.

UWAGA!

 1. Jeśli będziesz utrudniać przeprowadzenie kontroli, Sanepid może wezwać policję i w ich obecności przeprowadzić czynności kontrolne
 2. Pod nieobecność Właściciela, kontrola może zostać przeprowadzona w obecności osoby, która go zastępuje.
 3. Pracownik może być wylegitymowany, w celu potwierdzenia, czy orzeczenie lekarskie należy do niego.

Źródło:
* Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225).