Wiesz, za co może ukarać Sanepid Twoją restaurację? Kto może dostać mandat i administracyjną karę pieniężną, w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj!

KONTROLA SANEPIDU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sanepid NIE MUSI ZAPOWIADAĆ RUTYNOWEJ KONTROLI.

Podczas takiej rutynowej, niezapowiedzianej kontroli inspektora sanitarnego, sprawdzane jest przede wszystkim bezpieczeństwo danego lokalu gastronomicznego. Wizyta pracownika sanepidu ma na celu monitorowanie zapobieganie i kontrolowanie chorób zakaźnych, a także zapewnienie higieny i bezpieczeństwa żywności i wody.

Kto przeprowadza kontrolę?

Kontrole sanitarno-epidemiologiczne w imieniu sanepidu przeprowadzają wykwalifikowani inspektorzy sanitarni lub epidemiologiczni. Inspektorzy sanitarni i epidemiologiczni mają prawo wejść do różnych miejsc, w tym do restauracji, w celu przeprowadzenia kontroli sanitarno-epidemiologicznych i wykrycia naruszeń zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. W trakcie kontroli inspektorzy mogą przeprowadzać badania jakościowe żywności, pobierać próbki wody czy powietrza, a także wykonywać zdjęcia czy filmy dokumentujące ewentualne naruszenia.

Jeśli podczas kontroli zostaną wykryte naruszenia, inspektorzy sanitarni i epidemiologiczni mogą nałożyć na daną placówkę lub osobę kary administracyjne, w tym grzywny finansowe lub nakaz zamknięcia lokalu.

Kurs: Podstawy HACCP z testem

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej kuchni – skorzystaj z kursu i zrób test wiedzy o HACCP!

HACCP: PODSTAWY

Co sprawdza sanepid?

Podczas kontroli inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdzają przede wszystkim, czy przestrzegane są przepisy dotyczących higieny i bezpieczeństwa, takie jak:

 • Warunki magazynowania i przechowywania żywności, wody i produktów chemicznych.
 • Przestrzeganie procedur mycia rąk i dezynfekcji w przypadku personelu i klientów.
 • Czystość pomieszczeń, sprzętu i narzędzi, w tym sprzętu medycznego.
 • Warunki sanitarno-higieniczne w pomieszczeniach i ich wyposażeniu.

Kontrola parametrów wody (jeśli jest stosowana do celów spożywczych lub użytkowych).Przestrzeganie zasad związanych z dezynsekcją i deratyzacją.

PODSTAWA PRAWNA NAŁOŻENIA KARY

Inspekcja Sanitarna może nałożyć grzywną w postaci mandatu na podstawie:

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Tekst jednolity z dnia 13.02.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 282) oraz zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz. U. 2019 poz. 562), ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225).

KARY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Karom w produkcji żywności podlegają osoby, które:

 • prowadzą działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu,
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywności inną niż określoną w decyzji zatwierdzającej zakład,
 • nieprawidłowo oznaczają produkty spożywcze zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz nie przestrzegają wymagań określonych w przepisach (tj. rozporządzenie nr 1333/2008, rozporządzenie nr 1334/2008, rozporządzenie nr 1169/2011),stosują do produkcji i wprowadzają do obrotu produkty przeterminowane,
 • nie wdrażają systemu HACCP i nie przestrzegają wymagań higienicznych określonych w przepisach,
 • utrudniają przeprowadzenie kontroli urzędnikom Sanepidu.

Więcej informacji dotyczących kto i za co może zostać ukarany znajdziesz w art. 103-104 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225).

MANDATY SANEPIDU

Przede wszystkim mandat możemy otrzymać za stwierdzone nieprawidłowości np. za obieranie warzyw w kuchni właściwej, brak porządku, czy brak orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych pracownika. W takich przypadkach urzędnik Inspekcji Sanitarnej może nałożyć mandat wysokości do 500 zł.

W przypadku:

 • nie wycofania z produkcji lub z wprowadzania do obrotu produktu, który jest szkodliwy dla zdrowia,
 • utrudniania przeprowadzenia kontroli,
 • prowadzenia działalności wbrew decyzji Inspekcji Sanitarnej o zawieszeniu, cofnięciu lub zamknięciu zakładu

kara pieniężna wynosi 30 krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego!

Przepisy dopuszczają, aby wysokość kary administracyjnej mogła być wymierzona inaczej tj. niezgłoszona i/lub niezatwierdzona działalność – wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł*, działalność niezgodna z zatwierdzoną decyzją – wysokość kary nie może być mniejsza niż 500 zł*, nieprawidłowe oznakowanie produktów spożywczych – wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego lub produktu niebędącego żywnością wprowadzonego do obrotu, jako żywność*.

W przypadku wykorzystywania do produkcji i wprowadzania do obrotu produktów przeterminowanych, osoba (sprawca) podlega karze aresztu, ograniczeniu wolności lub karze grzywny. W tym przypadku orzekanie następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ MANDAT

Mandat może otrzymać zarówno właściciel restauracji, jak i pracownik.

UWAGA!

 • Jeśli będziesz utrudniać przeprowadzenie kontroli, Sanepid może wezwać policję i w ich obecności przeprowadzić czynności kontrolne.
 • Pod nieobecność Właściciela, kontrola może zostać przeprowadzona w obecności osoby, która go zastępuje.
 • Pracownik może być wylegitymowany, w celu potwierdzenia, czy orzeczenie lekarskie należy do niego.

Źródło:* Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225).

Kurs: Podstawy HACCP z testem

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej kuchni – skorzystaj z kursu i zrób test wiedzy o HACCP!

HACCP: PODSTAWY

ZOBACZ TEŻ POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Kontrola sanepidu – co należy wiedzieć?

Rutynowa kontrola sanepidu – jak wygląda?