Przeprowadzenie oceny Food Defense jest kluczowe dla zapewnienia skutecznego planu bezpieczeństwa żywności. W jaki sposób przeprowadzić ocenę Food Defense? Kto powinien dokonać oceny? Czego potrzebujemy? Podpowiadamy.

Kto jest odpowiedzialny za ocenę i obronę żywności?

Odpowiedzialność za obronę żywności spoczywa zawsze na właścicielu restauracji oraz / lub wyznaczonej przez niego osobie lub zespole. Takie osoby lub zespół powinny być powołane stosowną uchwałą / zarządzeniem. Głównym celem wyznaczonej osoby / zespołu jest podejmowanie wszelkich decyzji związanych z obroną żywności, a także ciągłe doskonalenie wdrożonego planu.

Jak opracować plan Food Defense?

Aby opracować plan Food Defence, należy skorzystać z czterech kroków.

Krok 1 Przeprowadzenie oceny Food Defense

Do przeprowadzenia oceny Food Defense niezbędna będzie lista pytań kontrolnych. 

Pobierz listę pytań kontrolnych

​​

Pobierz plik

Food defense: lista pytań kontrolnych do oceny food defense w restauracji

Lista pytań kontrolnych skupia się wokół pięciu obszarów bezpieczeństwa. Każdy z tych obszarów dotyczy działań, które powinny być wdrożone, utrzymywane w restauracji, aby zapewnić ochronę żywności.

 1. Bezpieczeństwo zewnętrzne: dotyczy zabezpieczenia restauracji od zewnątrz.
 2. Bezpieczeństwo przechowywania: dotyczy przechowywania żywności oraz dostępu osób trzecich do pomieszczeń restauracji.
 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne: dotyczy środków bezpieczeństwa stosowanych wewnątrz restauracji, takich jak systemy alarmowe, monitorowanie wnętrza budynku, a także procedury postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych.
 4. Bezpieczeństwo odbioru: obszar, który dotyczy przyjęcia dostaw do restauracji, a także prac biurowych związanych z obsługą poczty elektronicznej.
 5. Bezpieczeństwo personelu: dotyczy działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla personelu restauracji.

Krok 2 Opracowanie planu Food Defense

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania z listy kontrolnej, należy dokonać analizy wszystkich odpowiedzi. W przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi, należy zidentyfikować miejsca, w których występują problemy i je zaznaczyć. Następnie dla każdego zaznaczonego obszaru, konieczne jest opracowanie odpowiednich środków zaradczych.

Przykład:

Bezpieczeństwo przechowywania
Luki w zabezpieczeniachŚrodki ochrony żywności
Brak procedury sprawdzania toalet, szafek konserwacyjnych, szafek osobistych i miejsc przechowywania pod kątem podejrzanych przesyłek.Kontrola toalet, szafek konserwacyjnych, szafek osobistych i miejsc przechowywania pod kątem podejrzanych przesyłek w trakcie rutynowych kontroli.
Brak przeprowadzania inwentaryzacji kluczy do chronionych/wrażliwych obszarów obiektuPrzeprowadzanie inwentaryzacji kluczy dwa razy w roku.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Luki w zabezpieczeniachŚrodki ochrony żywności
Brak kontroli dostępu pracowników i wykonawców wchodzących do zakładu
w godzinach pracy.
Prowadzenie rejestru osób wizytujących restauracje.
Brak kontroli wejścia pracowników i kontrahentów na teren restauracji
w godzinach poza pracą.
Kontrahenci poza godzinami pracy restauracji przebywają pod nadzorem wyznaczonego pracownika.Obecność pracowników i kontrahentów poza godzinami pracy restauracji odnotowywana jest w rejestrze osób wizytujących restauracje.

Krok 3 Przegląd planu Food Defense

Po opracowaniu środków zaradczych konieczne jest ich wdrożenie i monitorowanie, aby zapewnić, że wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem zostaną skutecznie rozwiązane i utrzymane na odpowiednim poziomie. Plan Food Defense powinien być regularnie poddawany przeglądom, aby zapewnić jego aktualność i skuteczność.tj. minimum raz w roku oraz zawsze, gdy pojawia się nowe ryzyko lub zdarza się incydent związany z ochroną żywności lub bezpieczeństwem produktu.

Aby dokonać przeglądu, przydatne mogą być następujące pytania:

 1. Czy wyznaczono osobę lub zespół do wdrożenia, zarządzania i aktualizacji Planu Obrony Żywności?
 2. Czy odpowiedni personel został przeszkolony w zakresie obrony żywności?
 3. Czy szczegóły procedur ochrony żywności są traktowane jako poufne?
 4. Czy dane kontaktowe władz lokalnych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym oraz urzędników zajmujących się zdrowiem publicznym w sytuacjach awaryjnych są uwzględnione w planie obrony żywności?
 5. Czy dane kontaktowe są regularnie sprawdzane i aktualizowane?
 6. Czy Ty lub ktoś z Twojej restauracji nawiązał kontakt z tymi władzami?
 7. Czy zachęca się pracowników do zgłaszania oznak możliwego skażenia produktu, nieznanych lub podejrzanych osób w restauracji lub przerw w systemie ochrony żywności?
 8. Czy plan zawiera procedury ewakuacyjne?
 9. Czy zakład posiada udokumentowany plan wycofania, który jest regularnie aktualizowany i zapewnia segregację i właściwą utylizację wycofywanych produktów?

Krok 4 Szkolenie personelu

Regularne szkolenia personelu w zakresie Food Defense są istotne dla skutecznego wdrożenia planu. Aktualizacje planu oraz wszelkie zmiany w procedurach powinny być również komunikowane pracownikom.