Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez administratora danych, którym jest Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Bonduelle”).

Z Bonduelle, jako administratorem danych osobowych, można kontaktować się:
• listownie – na adres siedziby, to jest: ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, lub
• elektronicznie – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected].

Zgodnie z wymogami art. 13 i 14 RODO, Bonduelle przedstawia poniżej pełną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 1. Bonduelle, jako administrator danych, przetwarza następujące kategorie danych osobowych, zgodnie z podanymi podstawami przetwarzania:
  • dane osobowe osób rejestrujących konto w serwisie Bonduelle Food Service i/lub aplikacji mobilnej Bonduelle Master oraz osób, które posiadają zarejestrowane już konto w serwisie Bonduelle Food Service i/lub aplikacji mobilnej Bonduelle Master – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do:
   • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – tj. w zakresie umożliwienia i przeprowadzenia rejestracji konta w serwisie Bonduelle Food Service i/lub aplikacji mobilnej Bonduelle Master,
   • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – tj. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymywania konta oraz świadczenia oferowanych w jego ramach usług bądź funkcjonalności – na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu (w odniesieniu do serwisu Bonduelle Food Service) lub w Regulaminie Aplikacji mobilnej „Bonduelle Master” (w odniesieniu do aplikacji mobilnej Bonduelle Master),
  • dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym w postaci newslettera) za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ten sposób,
  • dane osobowe osób kontaktujących się z Bonduelle z wykorzystaniem dostępnych w serwisie danych teleadresowych Bonduelle bądź formularza kontaktowego (zakładka „KONTAKT”) – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bonduelle, jako administratora danych, lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można konieczność rozpatrzenia indywidualnej sprawy zgłaszanej przez użytkownika serwisu Bonduelle Food Service, w tym udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie,
  • dane osobowe osób korzystających z fanpage’y Bonduelle dostępnych w portalach Facebook i Instagram – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bonduelle, jako administratora danych lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można promocję Bonduelle, marki Bonduelle oraz towarów i usług oferowanych przez Bonduelle, umożliwienie użytkownikom korzystania z fanpage’y, w tym przeglądanie postów, udostępnienie postów, pisanie komentarzy, dodawanie reakcji, przekazywanie do Bonduelle wiadomości prywatnych bądź korzystanie z czatu i udzielanie odpowiedzi na przekazane zapytanie.
 2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bonduelle, jako administratora danych, lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można m.in. marketing bezpośredni, ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, rozpatrywanie składanych reklamacji dotyczących usług oferowanych przez administratora danych w związku z funkcjonowaniem serwisu Bonduelle Food Service lub aplikacji mobilnej Bonduelle Master, bądź dla celów statycznych lub analitycznych (o ile nie zostaną anonimizowane),
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie innym niż ten opisany w pkt 1.b.) – co dotyczy w szczególności zgody na zbieranie i wykorzystywanie plików cookies zapisanych w pamięci przeglądarki (o ile mają one charakter danych osobowych).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale co do zasady niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane. Konsekwencją niepodania danych może być:
  • dla danych określonych w pkt 1.a. – brak możliwości odpowiednio założenia lub utrzymywania konta w serwisie Bonduelle Food Service lub w aplikacji mobilnej Bonduelle Master, bądź świadczenia przez Bonduelle innych usług drogą elektroniczną w związku z kontem w serwisie Bonduelle Food Service lub w aplikacji mobilnej Bonduelle Master,
  • dla danych określonych w pkt 1.b. – brak możliwości otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny,
  • dla danych określonych w pkt 1.c. – brak możliwości kontaktu zwrotnego ze strony Bonduelle lub rozpoznania indywidualnej sprawy zgłoszonej przez użytkownika,
  • dla danych określonych w pkt 1.d. – brak możliwości korzystania przez użytkownika z fanpage’y Bonduelle w mediach społecznościowych, pozyskiwania informacji dostępnych na tych fanpage’ach czy nawiązywania kontaktu za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub czatu.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Bonduelle w tym w szczególności: dostawcy usług IT i hostingowych, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne, kontrahenci Bonduelle, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Bonduelle, podmioty prowadzące portale społecznościowe, w których Bonduelle prowadzi swoje fanpage (Facebook, Instagram).
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przez czas niezbędny do rozpatrzenia indywidualnej sprawy, którą zgłasza użytkownik za pośrednictwem danych teleadresowych lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie Bonduelle Food Service, a także później, tj. przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w tym w związku z przechowywaniem dokumentów niezbędnych do celów podatkowych bądź do czasu przedawnienia roszczeń – w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portali społecznościowych, dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas prowadzenia danego fanpage’a lub istnienia konta użytkownika na tym portalu lub do czasu usunięcia danych osobowych przez użytkownika lub przez podmiot administrujący danym portalem społecznościowym. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 6. Posiadają Państwo następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (pkt 1.a.) lub na podstawie udzielonej zgody (pkt 1.b. i 2.b.), posiadają Państwo także prawo do ich przenoszenia, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (pkt 1.b. i 2.b.) przysługuje Państwu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Bonduelle lub przez stronę trzecią (pkt 1.c. i pkt 2.a.), posiadają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to związane z Państwa szczególną sytuacją.
 10. Wykonanie uprawnień, o których mowa w pkt 6-9 powyżej, może nastąpić poprzez złożenie stosownego wniosku do Bonduelle jako administratora danych:
  • drogą pisemną na adres siedziby Bonduelle:
   Bonduelle Polska S.A.
   ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
  • drogą mailową na adres: [email protected]
 11. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 13. W sprawach dotyczących usługi Newslettera, nieuregulowanych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych, stosuje się zapisy Regulaminu Serwisów dostępnego pod adresem: Regulamin Serwisów (greenology.pl) oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych – zapisy Polityki Ochrony Danych Zewnętrznych dostępnej w zakładce Polityka-ochrony-danych-zewnetrznych-2023.pdf (greenology.pl).
 14. Informacja dotycząca plików cookies wykorzystywanych przez Bonduelle, jako administratora danych, dostępna jest w Regulaminie Serwisów dostępnym pod adresem: Regulamin Serwisów (greenology.pl)