Ciała obce stanowią potencjalne zagrożenie, które należy rozważyć podczas przeprowadzania analizy zagrożeń. Jakie ciała obce mogą stanowić zagrożenie w naszej restauracji? Jak je nadzorować? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi poniżej.

Definicja zanieczyszczeń w produkcji żywności

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zanieczyszczenia w kontekście bezpieczeństwa żywności definiuje się jako substancje zanieczyszczające, zanieczyszczenia biologiczne oraz ciała obce, szkodniki lub ich części. Ciała obce w zależności od źródła pochodzenia możemy podzielić na kilka rodzajów.

Rodzaje ciał obcych w gastronomii

Wyróżniamy następujące rodzaje ciał obcych:

1. Szkło, kruchy plastik

Źródło: naczynia, sprzęt kuchenny, pojemniki

2. Elementy metalowe

Źródło: zszywki biurowe, pinezki, fragmenty sprzętu/urządzeń

3. Elementy drewniane

Źródło: drewniane narzędzi kuchenne, drewniane powierzchnie

4. Ciała obce pochodzące od personelu

Źródło: włosy, zęby, elementy ubrania np. guziki, rękawiczki, biżuteria

5. Ciała obce pochodzące od zwierząt

Źródło: sierść, pióra, szkodniki i ich odchody

6. Ciała obce pochodzące z surowców

Źródło: pestki, łupiny

Przyczyny występowania ciał obcych w posiłkach

Do głównych przyczyn obecności ciał obcych w serwowanych posiłkach zaliczamy:

a) brak porządku w miejscu pracy / na stanowisku:

·       nieprawidłowe przechowywanie surowców,

·       brak regularnych przeglądów / inspekcji: sprzętów, naczyń, maszyn, urządzeń, stanowisk pod kątem wykrycia potencjalnych uszkodzeń,

b) nieprzestrzeganie dobrych praktyk przez personel w zakresie higieny:

·       brak oceny pracowników przed przystąpieniem do pracy – kontrola ubioru, sprawdzenie prawidłowego zakrycia włosów, zdjęcia biżuterii;

·       brak przestrzegania procedur i instrukcji dotyczących spożywania posiłków w wyznaczonych miejscach,

c) nieprzestrzeganie dobrych praktyk przez personel w zakresie metodyki pracy:

·       używanie uszkodzonych sprzętów, naczyń, maszyn, urządzeń,

·       brak przestrzegania procedur i instrukcji dotyczących zakazu używania zszywek, pinezek i innych podobnych elementów w strefie przygotowania posiłków,

d) nieskuteczne przeprowadzanie lub brak szkoleń w tej tematyce:

·       bark świadomości pracowników na temat konsekwencji zaniedbań związanych z ciałami obcymi.

Nadzór nad ciałami obcymi w restauracji

Najlepszym sposobem zapobiegania występowania obcych ciał w posiłkach jest utrzymywanie porządku w miejscu pracy, przestrzeganie wdrożonych procedur i instrukcji oraz regularne przeprowadzanie szkoleń. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych środków nadzorów na ciałami obcymi, ze względu na ich rodzaj.

1. Szkło, kruchy plastik

Nadzór:

– regularne kontrole / inspekcje naczyń, sprzętu kuchennego, pojemników,

– wymiana uszkodzonych, uszczerbionych naczyń, sprzętu kuchennego, pojemników,

– stosowanie odpowiednich metod przechowywania.

2. Elementy metalowe

Nadzór:

– regularne kontrole / inspekcje narzędzi i sprzętu,

– monitorowanie noży, oraz pozostałych elementów metalowych, a także miejsca ich przechowywania.

3. Elementy drewniane

Nadzór:

– regularne kontrole / inspekcje drewnianych narzędzi kuchennych, drewnianych powierzchni.

4. Ciała obce pochodzące od personelu

Nadzór:

– kontrola pracowników przed rozpoczęciem pracy,

– zapewnienie odpowiedniego ubioru i środków ochronnych wyróżnionych kolorem np. niebieskie rękawiczki jednorazowe.

5. Ciała obce pochodzące od zwierząt

Nadzór:

 • zakup surowców od sprawdzonych dostawców,
 • sprawdzanie dostaw,
 • prowadzenie nadzoru nad szkodnikami,
 • przeprowadzanie obróbki zgodnie z wdrożonymi instrukcjami / procedurami.

6. Ciała obce pochodzące z surowców

Nadzór:

 • zakup surowców od sprawdzonych dostawców,
 • sprawdzanie dostaw,
 • przeprowadzanie obróbki zgodnie z wdrożonymi instrukcjami / procedurami.

Procedura / instrukcja postępowania w przypadku stłuczki szklanej

Procedura / instrukcja postępowania w przypadku stłuczki szklanej powinna zostać udokumentowana, wdrożona i zakomunikowana wszystkim pracownikom restauracji, aby zapewnić, że ryzyko zanieczyszczenia produktu jest wystarczające zarządzane.

Dokument ten powinien zawierać:

wykaz lub rejestr przedmiotów ze szczegółowym określeniem ich lokalizacji, liczby, rodzaju i stanu.

Uwaga! Tworząc listę, ważne jest, aby zachować realizm. Celem jest usunięcie kruchych elementów, jeśli to możliwe. Utwórz listę elementów do kontroli, które stwarzają realne ryzyko stłuczenia i zanieczyszczenia produktów (tj. tych, które znajdują się w otwartych obszarach lub gdzie istnieje rzeczywiste ryzyko dla produktu).

 • rejestrowane, rutynowe kontrole mające na celu sprawdzenie stanu tych elementów.
 • Uwaga! Inspekcje muszą być przeprowadzane z określoną częstotliwością. Niektóre obszary mogą zostać sprawdzone częściej niż inne.
 • prowadzenie protokołu kontroli, nawet jeśli nie nastąpiła zmiana stanu kontrolowanych przedmiotów.
 • procedury umożliwiające czyszczenie lub wymianę przedmiotów w sposób minimalizujący potencjalne ryzyko dla produktów (np. wymiana żarówek w urządzeniach do zabijania much).