Odpady to ogromny problem dla środowiska i gospodarki. BDO jest rejestrem, który ma za zadanie usprawnić gospodarkę odpadami. Kogo dotyczy? Jakie kary wiążą się z nieprzestrzeganiem przepisów? Co jako właściciel restauracji musisz wiedzieć o BDO w gastronomii? 

REJESTR BDO

BDO to skrót od bazy danych o produktach i gospodarce odpadami. Jest to rejestr, w którym gromadzone są informacje o odpadach. Podmioty gospodarki odpadami prowadzą ewidencję i jednocześnie za pośrednictwem tego systemu składają sprawozdania. Przedsiębiorcy musieli uzyskać wpis do BDO do 1 stycznia 2020 roku. W przypadku nowych podmiotów wpis należy otrzymać przed rozpoczęciem działalności.

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy wpisani do BDO prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Obecna sytuacja epidemiologiczna (COVID-19) dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Całą dokumentację papierową należy przenieść do systemu do 31 stycznia 2021 r.

CZY RESTAURACJE PODLEGAJĄ REJESTRACJI W BDO?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w artykule 8 pkt 23 definiuje, kim jest „wprowadzający produkty w opakowaniach”. Jest to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

a) wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art.120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z2020r. poz. 286 i 288) lub pod własnym imieniem i nazwiskiem albo nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy;

b) pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu;

c) prowadzący:

– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach,

– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach.

Musisz zarejestrować się w BDO jeśli pakujesz:

  • przygotowane przez Ciebie posiłki lub napoje w opakowania (np. pizza w opakowanie kartonowe, catering),
  • pakujesz produkty zakupione u innego podmiotu (np. wyroby cukiernicze).

Podobnie, jeśli oferujesz gościom swojej restauracji produkty pakowane w torby z tworzywa sztucznego. Torby z tworzywa sztucznego podlegają opłacie recyklingowej, a tym samym wiąże się to obowiązkową rejestracją w systemie.

BDO: FORMALNOŚCI

Wpisu do rejestru BDO można dokonać na trzy sposoby: osobiście w urzędzie marszałkowskim, pocztą lub przez Profil Zaufany oraz usługę e-dowód. Po dokonaniu wpisu każdemu przedsiębiorcy nadany zostaje indywidualny numer rejestrowy. Numer ten obowiązkowo należy umieszczać na dokumentach związanych z gospodarką odpadową tj. na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania i ewidencji odpadów. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz potwierdzenie opłaty rejestrowej. Dla mikroprzedsiębiorców wynosi ona 100 zł, a dla pozostałych 300 zł.

Pamiętaj! Opłatę należy wnosić co roku!

BDO a KARY

Kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO obejmują grzywny w wysokości od 100 zł do ponad 1 mln zł lub areszt wymierzony przez sąd. Przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nałożona może zostać również administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł.

Sprawdź co robić z odpadami BIO >>