Właściwy stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń, urządzeń i sprzętu jest nieodłącznym elementem technologii produkcji oraz higieny magazynowania. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników oraz właściciela lokalu należy przestrzeganie opracowanych instrukcji dotyczących utrzymywania porządku i czystości pomieszczeń oraz mycia i dezynfekcji. Chcesz wiedzieć, jak zachować czystość i higienę w produkcji gastronomicznej? Poznaj zasady oraz ogólny schemat mycia i dezynfekcji pomieszczeń.

ZASADY OGÓLNE MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

 1. Do mycia należy używać dużej ilości ciepłej wody w temperaturze ok. 45ºC z dodatkiem detergentu. Woda powinna być dostatecznie często zmieniana.
 2. Myjąc należy przestrzegać zasady kierunku sprzątania od pomieszczeń produkcyjnych w kierunku wyjścia.
 3. Wszelkie prace porządkowe należy wykonywać w odzieży ochronnej, w tym należy pamiętać, aby zabezpieczyć ręce rękawicami przed substancjami żrącymi.
 4. Przy sporządzaniu roztworów użytkowych należy:
  1. do naczynia lub pojemnika, w którym będzie sporządzony roztwór, użytkowy wlać odmierzoną objętość wody zdatnej do picia o temperaturze określonej dla danego preparatu;
  2. odmierzyć właściwą objętość – w przypadku preparatów płynnych lub odważyć odpowiednią ilość substancji – w przypadku preparatów w postaci stałej. Preparat wlać lub wsypać do wody i zamieszać;
  3. każdorazowo po użyciu naczynie dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą;
  4. używać osobnych naczyń do odmierzania środków: alkalicznych, kwaśnych, o odczynie neutralnym i dezynfekcyjnych. Każde naczynie oznaczyć zgodnie z jego przeznaczeniem np. „substancje kwaśne”;
  5. spłukać wodą pitną, aż do uzyskania odczynu neutralnego.
 5. Po zakończeniu pracy cały sprzęt używany do mycia i sprzątania doprowadzić do czystości i umieścić w miejscu do tego przeznaczonym.
 6. Ścierki wyprać i wysuszyć, szczotki z tworzyw sztucznych zdezynfekować środkami chemicznymi.
 7. Brudną odzież ochronną przechowywać w szatni w pojemniku do tego przystosowanym i systematycznie przekazywać do prania.
 8. Higienicznie przechowywać i usuwać odpady oraz utrzymywać we właściwym stanie pojemniki do ich gromadzenia, stosując do tego worki foliowe.

OGÓLNY SCHEMAT MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

Kolejność wykonywania czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń przeprowadzana powinna być zgodna z ogólnie przyjętym schematem. W tym celu stosuje się preparaty zasadowe i ogólnie dostępne środki czyszcząco-myjące dostępne na rynku, posiadające etykiety w języku polskim.

 1. Czyszczenie wstępne – usunięcie z powierzchni wszystkich zanieczyszczeń fizycznych (pozostałości przetwarzanych wyrobów, śmieci, kurz).
 2. Płukanie wstępne – usunięcie części mikroorganizmów oraz osadów.
 3. Mycie zasadnicze – przygotowanie wszystkich powierzchni do kontaktu ze środkiem myjącym, polegające na usunięciu zanieczyszczeń substancjami organicznymi i nieorganicznymi.
 4. Płukanie pośrednie – usunięcie z powierzchni pozostałości środka myjącego.
 5. Dezynfekcja – ma na celu redukcję populacji drobnoustrojów do poziomu, który nie stanowi zagrożenia dla jakości produkcji. Na umyte i osuszone powierzchnie nanieść środek dezynfekcyjny. Preparat pozostawić na powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta.
 6. Płukanie końcowe – po dezynfekcji, powierzchnie kontaktujące się z produktem spożywczym należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
 7. Zabiegi końcowe – po zakończeniu zabiegów mycia i dezynfekcji sprzęt używany do wykonywania wymienionych zabiegów należy umyć i wydezynfekować.
 8. Ocena wizualna skuteczności mycia i dezynfekcji – po wykonaniu zabiegów mycia i dezynfekcji pracownik wykonujący czynności dokonuje oceny wizualnej skuteczności procesów. W razie potrzeby pracownik powtarza mycie i dezynfekcję.

POSTĘPOWANIE AWARYJNE

Niezależnie od ustalonego harmonogramu prac codziennych i okresowych, właściciel lub osoba zastępująca zobowiązana jest do zlecenia doraźnych czynności porządkowych, wynikających z potrzeb bieżących.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z pominięciem lub niedokładnym sprzątnięciu, czynność należy powtórzyć. Pomocna może się okazać karta kontroli sprzątania, z której można dowiedzieć się, kto był odpowiedzialny w danym dniu o danej godzinie za sprzątanie.

Mogą mieć miejsce również sytuacje niezależne od nas np. awaria związana z całkowitym i nieoczekiwanym odcięciem dopływu wody. Do podstawowych czynności, które należy wtedy wykonać, jest telefon do Pogotowia Wodociągowego (nr tel. 994). Jeśli brak wody, wynika z przyczyn zależnych od przedsiębiorstwa dostarczającego nam wodę, jego obowiązkiem jest jej nam zapewnienie. Jeżeli przyczyną awarii jest usterka wewnętrzna w naszym obiekcie, należy zamówić cysternę z wodą w Wydziale Transportu Wodociągów.

Aktualny numer kontaktowy do przedsiębiorstwa dostarczającego wodę, powinien posiadać właściciel lub wyznaczona przez niego osoba.