BFS_nowy_1062_700px_ocena_ryzyka_zawodowego_co_to

Czym jest ocena ryzyka? Na czym polega? Kto jej wymaga? Zastanawiasz się czy jest Ci potrzebna ocena ryzyka zawodowego w gastronomii? Przeczytaj koniecznie!

Czym jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia szkody zdrowotnej lub wypadku, wynikającego z wykonywania określonej pracy lub zawodu. Szkody zdrowotne mogą obejmować choroby zawodowe lub choroby spowodowane przez warunki pracy. To m.in. ekspozycja na substancje chemiczne, hałas, promieniowanie, stres, przeciążenie fizyczne lub psychiczne, itp. Wypadki pracy mogą natomiast obejmować urazy fizyczne. Tu można wymienić złamania kości, skaleczenia, poparzenia lub wypadki związane z narzędziami lub maszynami używanymi w pracy. Pracodawcy mają obowiązek zapobiegania ryzyku zawodowemu poprzez stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy.

Pamiętajmy, że brak lub nieprawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego może być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ich skutki dotykają zarówno poszkodowanych i ich rodziny, jak i pracodawców. Ci ostatni również ponoszą z tego powodu różnego rodzaju konsekwencje – przede wszystkim finansowe.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Jak podaje Polska Norma PN-N-18002, ocena ryzyka zawodowego to ocena wystąpienia niekorzystnych czynników związanych z wykonywaną pracą, które mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników na danym stanowisku pracy. Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest określenie zagrożeń na danym stanowisku / w miejscu pracy i opracowanie odpowiednich środków, które będą chronić przed nimi pracownika. Ryzyko można oszacować na poziomie akceptowalnym, dopuszczalnym oraz niedopuszczalnym.

Ocena ryzyka zawodowego – kto sporządza i kogo wymaga?

Ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzana przez pracodawcę lub przez wyznaczoną przez niego osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie oceny ryzyka zawodowego. W niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju pracy i ryzyka z nią związanego, konieczne może być zatrudnienie zewnętrznego specjalisty, np. inżyniera bhp.

Ocena ryzyka zawodowego polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz na określeniu, jakie środki bezpieczeństwa należy wprowadzić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy oraz regularnie monitorować sytuację

Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do:

 • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego,
 • udokumentowania ryzyka,
 • podjęcia niezbędnych środków profilaktycznych,
 • poinformowania pracowników o istniejącym ryzyku na danym stanowisku pracy.

Z czego składa się ocena ryzyka zawodowego?

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna zawierać:

 • opis ocenianego stanowiska pracy – w tym zidentyfikowanych niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników w miejscu / na stanowisku pracy wraz z opisem podjętych środków ochronnych,
 • wyniki przeprowadzonej oceny,
 • informację, kto przeprowadził ocenę ryzyka zawodowego, kiedy ostatni raz została zaktualizowana / zatwierdzona,
 • potwierdzenie, że pracownik zapoznał się z dokumentacją.

Ocena ryzyka zawodowego: ważne!

Podczas kontroli, urzędnik Państwowej Inspekcji Pracy kontroluje przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – w tym ma prawo żądać przedstawienia dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego.

Każdy z Twoich pracowników powinien zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego, niezależnie, czy jest zatrudniony na umowę o pracę, czy inny rodzaj umowy.

ZASADY OCENY RYZYKA

Państwowa Inspekcja Pracy rekomenduje przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w 5 krokach.

1: Zebranie niezbędnych informacji.

2: Identyfikacja zagrożeń.

3: Oszacowanie ryzyka zawodowego.

4: Określenie działań zapobiegawczych.

5: Udokumentowanie wyników, przegląd i weryfikacja oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002.

ocena ryzyka zawodowego

W zależności od poziomu ryzyka, należy podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze tj.

ocena ryzyka zawodowego

PRZYKŁAD OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY: KUCHARZ

Stanowisko pracy: KUCHARZ.

Zagrożenie: kontakt z ostrymi przedmiotami.

Ciężkość następstw: MAŁA.

Prawdopodobieństwo wystąpienia możliwych następstw: ŚREDNIE.

Ryzyko zawodowe: ŚREDNIE tj. dopuszczalne, ale wymaga podjęcia odpowiednich działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien przede wszystkim zapobiegać zagrożeniom i przeprowadzać oceny ryzyka związane z zagrożeniami, których nie da się wykluczyć. Ryzyka, które można wyeliminować, powinny być wyeliminowane, a warunki pracy powinny być dostosowane do konkretnego pracownika. Ważne jest również instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ŚRODKI PROFILAKTYCZNE

Do profilaktyki w przypadku zagrożeń w gastronomii może należeć m.in.:

 • dbanie o dobry stan techniczny urządzeń,
 • zapoznanie pracowników z instrukcją obsługi urządzeń, które będą obsługiwali,
 • zapewnienie wentylacji,
 • zapewnienie miejsca do odpoczynku,
 • zapewnienie środków ochrony takich jak rękawiczki, fartuchy itp,
 • naprawa potencjalnych niebezpieczeństw, takich jak nierówna podłoga, śliskie powierzchnie,
 • pilnowanie czystości.

Przeczytaj też o oznaczeniach koniecznych w lokalu.

Chcesz pobrać bezpłatnie dokumentację opisu i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kucharz i kelner? Dołącz bezpłatnie do Akademii Greenology i korzystaj z profesjonalnych materiałów w codziennej pracy!

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje w gastronomii?
Chcesz rozwinąć swoje kompetencje w gastronomii?

Korzystaj z dedykowanych materiałów i narzędzi dla profesjonalistów HoReCa.

Zarejestruj się

Pobierz plik

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kucharz

Pobierz plik

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kelner