Instrukcja BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) to dokument opracowany w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu zatrudnienia. Jej głównym celem jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez identyfikację i minimalizację ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami.

Instrukcja BHP ma kilka istotnych funkcji:

  1. Informacyjną: pracownicy otrzymują informacje na temat zagrożeń związanych z wykonywanymi zadaniami, potencjalnych ryzyk oraz sposobów ochrony. Zapewnia pracownikom niezbędne wskazówki dotyczące korzystania m.in. z narzędzi i maszyn w sposób bezpieczny.
  2. Edukacyjną: pomaga w szkoleniu pracowników w zakresie bezpiecznych praktyk pracy. Pracownicy mają informacje o procedurach postępowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożary, wypadki czy ewakuacje. Instrukcja BHP może zawierać również wytyczne dotyczące pierwszej pomocy i obsługi sprzętu ochronnego.
  3. Organizacyjna: instrukcja BHP służy jako narzędzie organizacyjne, które pomaga pracodawcom w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Może zawierać informacje dotyczące np. określania terminów przeglądów technicznych czy obowiązków szkoleniowych.
  4. Prawna: instrukcja BHP ma również znaczenie prawne. Pracodawcy są zobowiązani do dostarczania pracownikom informacji dotyczących zagrożeń związanych z wykonywanymi zadaniami oraz sposobów minimalizacji tych zagrożeń. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić do kar administracyjnych i prawnych.

Instrukcja BHP jest dokumentem obowiązkowym w większości firm i powinna być dostępna dla wszystkich pracowników. Pracownicy natomiast powinni znać jej treści, przestrzegać wytycznych oraz zgłaszać wszelkie obserwowane nieprawidłowości. 

Dzięki wzorcowi instrukcji BHP szybko przeszkolisz każdego pracownika. Pobierz instrukcję i miej ją zawsze pod ręką.

Pobierz plik

Wzór instrukcji BHP

Przeczytaj też o ocenie ryzyka zawodowego w gastronomii>>