Aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i jakość posiłków w przedszkolu, konieczne jest spełnienie odpowiednich standardów sanitarno-higienicznych. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za zarządzanie placówką, koniecznie przeczytaj nasz tekst. Dowiesz się jak powinna wyglądać poprawna dobra praktyka higieniczna.

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) w przedszkolu

Dobra praktyka higieniczna (GHP) w przedszkolu to zbiór procedur, instrukcji opisujących działania i warunki higieniczne, które muszą być przestrzegane, spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach przygotowywania posiłków dla dzieci, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo.

Poprawna dobra praktyka higieniczna swymi działaniami dotyczy:

 • lokalizacji i otoczenia placówki – stan techniczny pomieszczeń placówki i jej infrastruktury oraz czystości i porządek otoczenia budynku;
 • układu funkcjonalnego – funkcjonalności i prawidłowości wykorzystania pomieszczeń obiektu oraz ich wyposażenia, w tym pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału pomieszczeń na strefy z punktu widzenia występowania zagrożeń bezpieczeństwa produkowanych posiłków;
 • maszyn i urządzeń – stan techniczny i sanitarny maszyn, urządzeń i sprzętu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
 • mycia i dezynfekcji – prawidłowość i skuteczność prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących;
 • zaopatrzenia w wodę – jakość zdrowotna wody stosowanej do celów technologicznych;
 • kontroli odpadów – prawidłowość usuwania ścieków oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadów pokonsumpcyjnych;
 • higieny pracowników – aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych określone w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach osób biorących udział w procesie produkcji żywności;
 • szkoleń personelu – kwalifikacje pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednich do wykonywanej pracy oraz sposobu ich postępowania na stanowiskach pracy;
 • nadzoru nad szkodnikami – skuteczność zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami.

Dokumentacja GHP w przedszkolu

Każda osoba odpowiedzialna za kierowanie przedszkolem oprócz wdrożenia dobrej praktyki higienicznej, powinna posiadać i przechowywać odpowiednią dokumentację sanitarną, która obejmuje:

 • decyzje Inspektora Sanitarnego odnoszące się do prowadzonej działalności;
 • dokumentację dotyczącą kwalifikacji pracowników, która potwierdza ich odpowiednie wykształcenie i umiejętności;
 • dokumentację dotyczącą używanych środków czystości, konserwacji urządzeń oraz środków ochrony przed szkodnikami, co jest istotne dla utrzymania czystości i bezpieczeństwa w przedszkolu;
 • instrukcje stanowiskowe i czynnościowe, które precyzują odpowiedzialności pracowników oraz procedury postępowania w różnych sytuacjach;
 • dokumentację dotyczącą usuwania odpadów, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne postępowanie z odpadami w przedszkolu;
 • wyniki laboratoryjne badań wody pitnej, które potwierdzają jakość i bezpieczeństwo spożywanej wody w przedszkolu;
 • dokumentację szkoleń przeprowadzonych dla pracowników, które potwierdzają ich odpowiednie przygotowanie i zdobytą wiedzę z zakresu higieny i bezpieczeństwa, czy dobrych praktyk;
 • książkę kontroli sanitarnej, służącą do dokumentowania czynności organów urzędowej kontroli żywności i stanu warunków higieniczno-sanitarnych w przedszkolu;
 • wykaz dostawców, który zawiera informacje o podmiotach i osobach dostarczających żywność, artykuły czystości i inne produkty do przedszkola.

Dekalog Dobrej Praktyki Higienicznej

1.    Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.

2.    Zawsze postępuj dokładnie według instrukcji, nie stosuj „skrótów”, czy „usprawnień”. Jeżeli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz zapytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.

3.    Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.

4.    Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest odpowiedni raz, że są one czyste.

5.    Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń.

6.    Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.

7.    Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj przełożonemu.

8.    Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.

9.    Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu.10. Przejmij odpowiedzialność za to, co robisz.

Pobierz instrukcję poprawnej praktyki higienicznej w przedszkolu

Pobierz plik

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ W PRZEDSZKOLU GREENOLOGY